शुक्रवार, २० जून, २००८

काव्यतेचा शोध...कोण तो कोठे तो आहे, एकटा क्षितिजाताला!
काय तो शोधून पाही, भाव ह्या हृदयातला!
सांधणे जगण्यास माझ्या, जाणिवा शोकातली,
रोज मी तोडून पाही स्वार्थ ह्या जीवनातला.

प्राण कंठातून येता भान देतो आजचे.
अन् जगां ठावूक आहे काय माझ्या काजचे!
रंग रंग बांधलेले,... यौवनेही गांजली,
शोध तो घेतोच आहे, 'भावत्या' हृदयातला!

मी जरासा शांत झालो, शांतता ही गोठली.
मी मनी आकांत केला, अन् आसवेच दाटली.
शब्द मी मोजून घेई, मोजतोय अर्थही.
भाव तो आसक्त आहे, काव्य शोधण्यातला.

--भूराम