शनिवार, १४ जून, २००८

मी एक गुन्हा केलाय...

मी एक गुन्हा केलाय, तू सुध्दा करशील.
माझ्यासाठी जगण्याकरीता तू एकदा तरी मरशील.

प्रेम या शब्दाला तू ओठांवरती तोलू नको.
मला नाहि जमणार काही अशी मुर्खासारखी बोलू नको.

सारं काही जमेल तूला एकदा प्रेम तरी कर.
प्रेमाचा तो पळभर् ओला श्वास तरी धर.

मग कळेल् तुल ते ह्रदय काय् असतं.
ह्रदयाचं ते विषम धडधडणं काय असतं.

मग कळेल् तूला ते रडणं काय् असतं.
रात्री चन्द्राशी एकटं बड्बडणं काय असतं.

मग मी जे बोललो ते तू सुध्दा बोलशील.
माझ्यासाठी जगण्याकरीता तू एकदा तरी मरशील.
माझ्यासाठी जगण्याकरीता तू एकदा तरी मरशील...


---भूराम.