सोमवार, २१ जुलै, २००८

गाथा

ग्रेसच्या कवितांना स्मरून ...

अर्थ निळे गहिरेही
मन माझे बहिरेही

चालतात शब्द जणू
विश्वाची कामधेनु

पावलात भास खुळे
काळजात श्वास जळे

देहताही सुन्न काही
जगण्यात यत्न नाही

त्या खुल्या स्वप्नांची
बोलणारया प्रश्नांची

मांडलेली ही गाथा
ठणके मी ही आता.

-भूराम