शनिवार, १२ जुलै, २००८

आभाळग्रस्त


मी एक आभाळग्रस्त,
क्षणाक्षणात दाटून येतात ढग,
हलक्याच झुळूकीने सुरू होतो पावसाळा.
नदी, नाले आधीच तुडूंब भरलेले,
फ़क्त दिसतो
थेंब ...
थेंब ...
कोसळणारा.
मी एक आभाळग्रस्त,...

कधी मी विज कडाडतो,
कधी मी ढग गडाडतो,
कधी हसतो हलकेच,...
ढगांचा एक कोपरा उघडून!
कधी आताच रडतो...
चेहरयावर प्रकाश घेउन...
प्रकाश...
जो पाझरलेला असतो
भेगा-भेगातून...
उराच्या...!
...
...
मी एक आभाळग्रस्त...

--भूराम