रविवार, ६ जुलै, २००८

||अंतरंग||

मी तुला गोठले,
गोठले अंतरंग.
अंतरंग चहुकडे
रक्त रक्त पेटले.

पेटल्या मूठीत मी
आत्ममग्न झाकले.
झाकूनी चहुदिशेस
काळरंग माखले.

माखल्या रात्रीस या
तारकांनी वेढले.
वेढल्या तारकांत
रातराणी बहरली.

बहरुनी फुलाफुलात
वेदना तू हासली.
हासूनी मी ही हळूच
पापणी ही मिटली.

--भूराम.