शुक्रवार, १ जुलै, २०१६

मनक (अश्वत्था)

मी अश्वत्थासम भोगी, की स्पंद नितीचा योगी
त्या अंधाराशी अलगद जाणीवा सदा संभोगी.

तो व्यक्त मनातील तारा , की संकर्षी  घन  वारा.
अस्वस्थ सभोवी होता, मी मक्त निळा नीत मोघी.

ती सांज नवी नीत नादी, आवेशी रूढ संवादी
प्रारब्ध कळे ना तिजला , मी क्षुब्ध असे नीत यागी.

सांभाळ स्रवातील गुंता, जो  झुळझुळ जातो पंथा
ओघळणारा डोळा आणि डोळ्यांत खळे निर्मोघी.

निरांजन हाती धरता , नीत प्रार्थना तुझी मी करता
दिसला का तू मजला, मी जसा तसाच  तू रोगी.

-भूराम
७/१/२०१६