रविवार, १२ जून, २०१६

वळून तिने बघताच.

जाणिवा जरा थांब तिथं
वळून बघू नको मागं.
पावसाला ही तेच सांगितलय
कोसळून जावू नको मागं.
डोळातल्या त्या ओढीला
ओढून ठेवले आहे जरा,
ऊरातल्या धडधडीला
दडवून ठेवलं आहे जरा.
वळून तिने बघताच
मोकळं सारं होईल.
पाऊस कोसळेल,
उरात धडधडेल,
जणिवांची धावतील
रोमारोमातून साऱ्या
आणि
डोळ्यातलं अगदी
सारं सारं कळेल. …

जाणिवा जरा थांब तिथं
वळून बघू नको मागं.

-भूराम
६/१२/२०१६